Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΟΡΚΟΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ

-Γιατί κανείς δεν μας έμαθε τον μεγάλο όρκο ; -Διότι όλοι πιστεύουν ότι είναι άχρηστος.
-Μα αυτός δεν προφύλαξε την Φιλική Εταιρία ; -Αυτός, ναι, αυτός.
-Αυτό είναι ήδη σημαντικό από μόνο του, διότι δίχως τη Φιλική Εταιρία δεν θα υπήρχε επανάσταση.
-Και μπορεί να ήμασταν ακόμα σκλαβωμένοι, με...........
τόσους ραγιάδες που υπήρχαν και που βλέπουμε.
-Όλα αυτά δεν έχουν πια σημασία. -Τι έχει τότε ; -Ότι εμείς δεν τον ξεχάσαμε.!-Ακόμα κι αν πέρασαν διακόσια χρόνια από τότε.
-Μα εμείς είμαστε λίγοι. -Λίγοι αλλά σπάνιοι, όπως και τότε. Και αυτή η σπανιότητα αρκεί;
-Όχι δεν αρκεί. –Τότε; -Γι' αυτό είναι απαραίτητο το έργο. -Σωστά είναι αναγκαίο.
-Αλλιώς δεν υπάρχουμε για την πατρίδα ! -Αλλιώς δεν υπάρχουμε απλώς !
-Θα μπορούσαμε όμως να τον μάθουμε σε άλλους. -Ή τουλάχιστον να τον διαβάσουν. -Για να ξέρουν.
-Είναι και αυτό σημαντικό. -Ναι, αλλά γιατί τώρα. ; -Διότι τώρα υπάρχει ανάγκη.

-- Στα δεινά είναι απαραίτητος.
-Μα γιατί ; -Θα δώσει κουράγιο στους δικούς μας. -Τώρα τα Χριστούγεννα ; -Είστε σίγουροι ;
-Ακόμα και τώρα υπάρχει η αναζήτηση. -Γιορτάζουν όλοι οι χριστιανοί.
-Τουλάχιστον να ξέρουν ότι έδωσαν μάχες για αυτό -Αλλιώς θα είχαν ψοφήσει
όλοι.! -Μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία. -Oταν πάλευαν οι ιππότες της δικαιοσύνης,

-Και οι κλέφτες της ανάγκης… -Για ένα σταυρό !

Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΣ
ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ΄ουδένα λόγον ή αφορμή του να καταλάβωσι άλλοι περί τούτων , μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου.

Ορκίζομαι ότι εις το εξής δεν θέλω έμβει εις καμμίαν εταιρείαν, οποία και αν είναι, μήτε εις κανέναν δεσμόν υποχρεωτικόν. Και μάλιστα οποιονδήποτε μ δεσμόν αν είχα, και τον πλέον αδιάφορον ωςπρος την Εταιρείαν, θέλω τον νομίζει ως ουδέν.


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος

μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς

βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να μη μεταχειριστώ ποτέ βίαν δια να αναγνωρισθώ με κανένα συνάδελφον, προσέχων εξ

εναντίας με την μεγαλυτέραν επιμέλειαν να μην λανθασθώ κατά τούτο, γενόμενος αίτιος

ακολούθου τινός συμβάντος, με κανένα συνάδελφον.
Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να

προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε

πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η

έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.
Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μετα-

χειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα

αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να

φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.
Ορκίζομαι να μην ωφελώμαι κατ΄ουδένα τρόπον από τα χρήματα της Εταιρείας, θεωρών αυτά ως ιερό

πράγμα και ενέχυρον ανήκον εις όλον το Έθνος μου. Να προφυλάττωμαι παρομοίως και εις τα

λαμβανόμενα εσφραγισμένα γράμματα.
Ορκίζομαι να μην ερωτώ κανένα των Φιλικών με περιέργειαν, δια να μάθω οποίος τον εδέχθη εις την

Εταιρείαν. Κατά τούτο δε μήτε εγώ να φανερώσω, ή να δώσω αφορμήν εις τούτον να

καταλάβη, ποίος με παρεδέχθη. Να αποκρίνομαι μάλιστα άγνοιαν, αν γνωρίζω το σημείον εις

το εφοδιαστικόν τινός.
Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν

μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω

και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα

έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.
Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !

Ορκίζομαι εις τας πολυχονίους βασάνους Σου.

Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.

Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.

Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.

Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"ΝΑ ΕΥΛΑΒΩΜΑΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ ΜΟΥ".
"ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΣΑΘΛΙΑ ΠΑΤΡΙΣ"
"ΕΙΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΟΥ"
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΟΡΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΟΣ;
ΦΥΣΙΚΑ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΓΥΑΛΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ!
ΚΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΑΝΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ.
ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ
ΕΛΛΗΝΕΣ Ο ΟΡΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΙΣΧΥ.
Ανώνυμος είπε...

Ναι ρε ανιστόριτε! Μασονικός είναι. Όπως και η Γαλλική και η Ιταλική και η Αμερικανική επανάσταση έτσι και η Ελληνική είναι αποτέλεσματα ενεργειών ανθρώπων που ανοίκαν είτε στον Τεκτονισμό είτε σε Καρμπονάρους είτε όποια άλλη Μυστική Εταιρία που πρεσβέβει Ελευθερία-Ισότητα κι Αδελφότητα. Ήταν οι μόνοι που μαζί με τους λόγιους όπως οΜέγας Αδαμάντιος Κοραής αφύπνησαν τους Δούλους
Ανώνυμος είπε...

Η wikipedia καταγραφει την ιστορικη αρνηση του Καποδιστρια να ηγηθει της Φ.Εταιρειας επειδητους
θεωρησε υπευθυνους για τα δεινα της πατριδας.
Επισης γραφει οτι η Φ.Ε ειχε υποδομη-οργανωση ελευθεροτεκτονων.
Ισως για αυτους τους λογους και για αλλους αγνωστους λογους διαπιστωνει καποιος την ελλειψη
σχολιων στο εν λογω αρθρο-αρθρο μεγιστης σημασιας και καταφανως επικαιρο.
Ανώνυμος είπε...

6.51 ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΟ ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΜΑΣΟΝΟΥΣ;
Ανώνυμος είπε...

Kai Kati Akoma Mas Alaksane To Onoma???? Mas Kanane Greece...Ti Lete Gia Afto???
O Aetos Tou VIZANTIOU Einai Twn Masonon Opote Ade re.... OI Masoniki Eteria sas???? OLA TA DIMOSIA KTIRIA EINAI TA PIO
POLA TIS VIZANTINIS EKLISIAS????????
Ανώνυμος είπε...

7.14 Αν τα γραψεις στα Ελληνικα πιστευω θα νιωσεις
και θα νιωσουμε καλυτερα.Ας ειναι και ανορθογραφα.
Ανώνυμος είπε...

ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΤΟ 1821;;;; ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΚΛΑΒΩΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ!!!! ΙΣΩΣ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΛΑΒΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ!!!!
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, (ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ) ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ!!!
ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια